SILA BACA POLISI PERIBADI INI DENGAN TELITI. DENGAN MEMASUKI LAMAN INI, ANDA TELAH BERSETUJU UNTUK MENERIMA KESEMUA TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT POLISI PERIBADI INI.

Kami memerlukan kebenaran anda untuk penggunaan dan pendedahan data peribadi anda. Dengan kebenaran penyerahan data peribadi anda di laman web kami, anda telah bersetuju untuk memberi kebenaran kepada kami untuk menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda selaras dengan Polisi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat Polisi Privasi ini, anda hendaklah serta merta berhenti menggunakan dan mengakses laman web ini serta sebarang kandungan, perkhidmatan atau produk yang memerlukan anda memberikan data peribadi anda.

Terma-Terma dan Syarat-Syarat

1. 1.Skop Polisi ini

Polisi Privasi ini meliputi pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui atau berkaitan dengan laman web AVERIS termasuk kesemua mukasurat web yang berkaitan dengan laman web tetapi tidak termasuk mana-mana pautan ke laman pihak ketiga (“Laman Web”).

2. Pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi

Kecuali seperti yang telah dinyatakan di dalam Polisi Privasi ini, kami tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat peribadi yang dikenal pasti tanpa kebenaran anda melainkan kami berhak atau dikehendaki berbuat demikian secara sah (contohnya, jika dikehendaki berbuat demikian disebabkan oleh proses undang-undang atau bagi maksud pencegahan penipuan atau jenayah lain) atau jika kami percaya bahawa tindakan itu adalah perlu untuk melindungi dan / atau mempertahankan hak-hak kita, harta atau keselamatan diri dan pengguna / pelanggan dan lain-lain.

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda (termasuk nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel) bagi maksud:

Menjawab pertanyaan atau permintaan yang dikemukakan oleh anda sendiri

þMengurus atau menjalankan kewajipan kami berhubung dengan apa-apa perjanjian anda ada dengan kami

þUntuk meningkatkan mutu Laman Web ini (kami akan terus berusaha untuk meningkatkan mutu Laman Web ini berdasarkan maklumat-maklumat atau maklum balas yang diterima daripada anda)

Penyimpanan rekod-rekod

þMemberitahu anda mengenai sebarang acara, perkhidmatan dan kemungkinan peluang pekerjaan

Jika anda tidak membenarkan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan ini, anda hendaklah memberitahu kami semasa anda menyerahkan maklumat peribadi anda atau pada bila-bila masa selepas itu (sila rujuk kepada maklumat untuk dihubungi di hujung Polisi ini). Atas pemberitahuan bahawa anda tidak membenarkan kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan ini, kami tidak akan menggunakannya untuk tujuan ini, atau akan menghentikan penggunaan dengan serta merta.

AVERIS akan tetap mengawal maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web ini. Kami mungkin akan menggunakan pihak ketiga untuk memenuhi tanggungjawab kami di bawah Polisi ini, dan jika demikian, kita mungkin akan memerlukan mereka untuk mematuhi syarat-syarat Polisi ini.

3. 3.Portal kerjaya

Data peribadi akan dikumpul semasa calon mengemukakan permohonan atau semasa penghantaran resume melalui Portal Kerjaya kami. Maklumat ini juga dikumpul semasa calon berhubung dengan pegawai recrut kami melalui e-mel, faksimili, surat, telefon atau apabila calon melawat laman web kami. Data peribadi yang dikemukakan oleh calon akan digunakan semata-mata untuk membantu calon untuk mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan AVERIS.

4. 4.Akses dan pembetulan

AVERIS adalah dibenarkan, atas permintaan bertulis anda kepada Jabatan Sumber Manusia kami (sila lihat Seksyen “Hubungi Kami”), membenarkan anda untuk melihat atau membetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh kami, tertakluk kepada larangan dan pengecualian yang terkandung di bawah undang-undang Perlindungan Data Peribadi yang terpakai.

5. 5.Mengekalkan ketepatan rekod-rekod kami

Kami berhasrat untuk mengekalkan maklumat tentang anda dengan setepat yang mungkin. Sila hubungi kami untuk memberitahu kami tentang sebarang perubahan kepada maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami yang anda ingin dilakukan.

6. Keselamatan data peribadi anda

AVERIS telah melaksanakan dasar-dasar, prosedur dan teknologi untuk melindungi privasi anda daripada akses yang tidak dibenarkan dan penggunaan yang tidak wajar. Ianya akan dikemas kini mengikut teknologi terkini yang akan wujud dari semasa ke semasa, sekiranya bersesuaian.

7. Penyimpanan

AVERIS akan mengekalkan dan melaksanakan polisi-polisi untuk menyimpan rekod-rekod yang mengandungi data peribadi bagi selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan data peribadi ini dikumpulkan, atau sepertimana yang dikehendaki oleh undang-undang perlindungan data yang relevan di negara dimana pengumpulan data ini dilakukan. Tempoh-tempoh penyimpanan yang berlainan telah digunakan untuk pelbagai jenis data peribadi yang dikumpulkan dan disimpan oleh AVERIS menurut polisi-polisi ynag terkandung didalam arahan-arahan tetap dan manual-manual pentadbiran.

8. 8.Pemindahan maklumat ke luar negeri

Sekiranya Averis perlu memindahkan data peribadi keluar dari negara di mana data peribadi ini berasal, kami hanya akan berbuat demikian hanya dengan mematuhi undang-undang Perlindungan Data Peribadi yang terpakai di negara di mana data peribadi ini berasal.

AVERIS akan mengambil kesemua langkah-langkah yang ada di dalam kawalan munasabahnya untuk melindungi data peribadi tidak kira di negara mana data ini disimpan atau dipindahkan.

9. Maklumat peribadi yang dihantar ke laman web pihak ketiga

Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja anda meninggalkan Laman Web AVERIS, walaupun dengan menggunakan pautan yang terletak di Laman Web ini, Polisi ini tidak lagi terpakai dan AVERIS tidak akan bertanggungjawab untuk polisi-polisi dan amalan privasi laman-laman web lain. Dengan ini, kami mengesyorkan supaya anda menyemak polisi bagi setiap laman web yang anda lawati dan menghubungi pemilik atau pengendali laman web itu sekiranya anda ada sebarang keraguan atau pertanyaan.

10. 10.Pengumpulan dan penggunaan maklumat bukan peribadi

Kami juga boleh mengumpul dan menggunakan maklumat bukan peribadi yang diberikan kepada Laman Web ini, seperti maklumat yang telah dikumpulkan secara automatik mengenai jenis pelayar internet yang anda gunakan atau laman web dari mana anda dikaitkan kepada Laman Web kami, dan maklumat agregat berdasarkan data yang telah anda berikan kepada Laman Web ini (seperti umur, jantina, dan tempat tinggal ) dari mana anda tidak dapat dikenal pasti, bagi tujuan untuk membantu kami untuk memberi perkhidmatan yang berkesan di Laman Web ini. Kami boleh dari semasa ke semasa membekalkan kepada pihak ketiga data bukan peribadi atau data agregat ini bagi tujuan-tujuan yang berhubungan dengan Laman Web ini.

11. Kuki

Kuki adalah satu fail kecil yang dihantar ke komputer anda apabila anda melawat laman web. Apabila anda melawat laman web sekali lagi, kuki membolehkan tapak yang akan mengenali pelayar anda. Kuki mungkin menyimpan keutamaan pengguna serta maklumat-maklumat lain pengguna. Anda boleh menetap pengaturcaraan perisian sesawa anda untuk menolak kesemua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki dihantar. Kami mungkin akan menyimpan kuki didalam komputer anda apabila anda melawat Laman Web kami, supaya kita dapat membaca kuki ini untuk tujuan maklumat apabila anda melawat semula laman web kami.

Jenis maklumat yang dikumpul daripada kuki adalah khusus kepada komputer peribadi yang digunakan untuk mengakses Laman Web ini, dan termasuk maklumat-maklumat iaitu alamat IP, tarikh dan masa PC ini melawati Laman Web ini, bahagian-bahagian Laman Web ini yang telah dilihat dan sama ada halaman web yang diminta telah dapat dihantar. Maklumat ini adalah tanpa nama (anonimus) dan adalah mengenai komputer dan bukan mengenai seseorang individu. Kuki sekali tidak memberikan kami akses kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk dikongsi dengan kami.

Maklumat kuki boleh digunakan oleh AVERIS untuk meningkatkan pemahaman kita tentang penggunaan Laman Web ini dan untuk meningkatkan operasi dan fungsinya. Anda ada pilihan samada untuk menerima atau menolak kuki. Kebanyakan perisian sesawa menerima kuki secara automatik, tetapi anda boleh pada kebiasaannya mengubahsuai atau menetapkan pengaturcaraan perisian sesawa anda untuk menolak kuki sekiranya itu adalah pilihan anda.

12. 12.Pindaan Polisi Privasi

Polisi Privasi ini boleh ubah dari semasa ke semasa dan sekiranya perubahan ini dengan ketaranya menjejaskan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda, AVERIS akan menyatakan perubahan ini di halaman ini untuk menunjukkan bahawa suatu perubahan telah berlaku. Sila menyemak Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa.

13. Hubungi kami

Sekiranya anda ingin menghubungi kami, sila rujuk halaman Contact Us page.

Polisi Privasi ini terakhir dikemaskini pada 22 Januari 2014.